Magdaléna Voldřichová


p15-kopieMilé kolegyně a milí kolegové, mé jméno je MAGDALÉNA VOLDŘICHOVÁ

a předně mého volebního programu bych se vám v krátkosti představila:

 

 • jsem studentkou 4. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA na FHS UK
 • již 3. rok vedu studentský SPOLEK STUDENTI FHS UK, z. s.
 • dále se podílím na organizaci STUDENTSKÉHO MAJÁLESU
 • mimo akademickou půdu se podílím na KOMUNITNÍM ŽIVOTĚ a KOMUNÁLNÍ POLITICE ve městě Černošice, kde žiji
 • Politika je věc, která musí člověka bavit, aby se jí mohl náležitě věnovat, a protože už za sebou mám několik takových zkušeností, musím říct, že mě to i nadále baví a ráda bych se akademickému senátu věnovala.
 • Chápu angažovanost a zapojení do akademické samosprávy jako samozřejmost, která pramení mimo jiné i z výuky na FHS UK
 • Za necelé 4 roky v univerzitním prostředí si myslím, že mi není vnitřní fungování fakulty i univerzity cizí a dokážu se v něm orientovat natolik, abych byla schopná pracovat a dosahovat výsledků v oblastech vyjmenovaných níže.
 • Akademický senát není jen schůzování, ale především aktivní ovlivňování dění na fakultě a ráda bych proto nadchla pro Akademický senát i studentstvo FHS UK a podpořila tím sounáležitost fakulty a zájem o ni ze strany studentů.

PROČ KANDIDUJI DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FHS UK?

ČEMU BYCH SE CHTĚLA VĚNOVAT V AS FHS UK?

Nejprve musím říct, že nechci nabízet prázdná slova či fráze – práce v politice potažmo i v akademické samosprávě je během na dlouhou trať, ale je potřeba tuto trať nastavit, odstartovat a nepolevovat v běhu.

Mým hlavním tématem je KOMUNIKACE. Žijeme v době tolika možných způsobů komunikace, že by byla škoda nevyužít je pro náš prospěch! Nicméně je potřeba vědět, co, komu, kdy a jakým způsobem zprostředkovávat.

 

1.     STUDENTSKÁ KOMORA AS FHS UK ↔ STUDENTSTVO

­   Je zcela klíčové, aby studenti a studentky dostávali o dění v senátu včas, jasné a přehledné informace. Jedině pak se může AS FHS UK dostat do širšího povědomí ak. obce FHS UK.

­   V případě, že AS FHS UK vstoupí do patřičného povědomí studentů a studentek FHS UK, pak je nutné, aby Studentská komora přijímala a projednávala podněty studentů.

o   V případě zvolení chci především plně využít facebooku Studentské komory AS FHS UK emailové korespondence a především se věnovat zvýraznění senátu na webu fakulty. Avšak i při existenci mnoha komunikačních kanálů nelze pominout ani tištěnou formu informací a senátní nástěnku.

 • V případě zvolení chci usilovat o pořádání pravidelných neformálních setkání Studentské komory AS FHS UK se studenty/kami, protože i přes všechny komunikační vymoženosti je osobní setkání tím nejlepším prostředkem. Chci naslouchat názoru studentů/ek a pracovat s nimi na půdě senátu.

2.     STUDENTSKÁ KOMORA AS FHS UK↔ ZÁSTUPCI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

­   Senát sestává z dvou komor a 13 jednotlivců, ale měl by pracovat především na společném konsensu, pochopitelně to obnáší i zastávání postu konstruktivní opozice v určitých chvílích. Ale jedině v případě, kdy se budeme moci společně efektivně dobrat závěrů prospěšných pro naši fakultu, pak jsme misi splnili.

 • V případě zvolení chci se svými kolegyněmi a kolegy pracovat na zkvalitnění a zefektivnění debaty na zasedáních AS FHS UK, abychom bez zbytečných průtahů docházeli ke konsensuálním rozhodnutím.
 • V případě zvolení se chci především věnovat důslednému vyjednávání o novém Statutu FHS UK, Volebním řádu, kde bych ráda pokračovala v jednání o navýšení počtu studentů ve Studentské komoře AS FHS UK a prodloužení jejich mandátu.

3.     AS FHS UK ↔ AKADEMICKÁ OBEC FHS UK

­   Řada studentů FHS UK říká, že se o AS nezajímají, protože se ve strukturách AS nevyznají, když už se o ně zajímají, tak nemohou najít dost informací, aby se vyznali, když už si informace najdou, většinou se z útržkovitého zápisu a jedné webové stránky moc nedozvědí.

 • V případě zvolení chci prosazovat praxi odpovídající zveřejňování informací o/z jednání AS FH SUK (program jednání, pozvánky na jednání, podklady k jednání, zápis z jednání, audiozáznam jednání) – obdobně jako tomu je např. v případě jednání zastupitelstev měst a obcí.

4.     KOMUNIKACE AS FHS UK ↔ AS UK

­   Kromě tzv. „malého“ senátu, máme i tzv. „velký“ – celouniverzitní senát. Každá fakulta je ve velkém senátu zastoupena 2 zástupci z řad akademických pracovníků a 2 zástupci z řad studentů.

­   Akademický senát Univerzity Karlovy je zcela zásadní orgán, který má vliv na řadu agend univerzitního kolosu a to jak plénum senátu, tak jeho komise.

 •  V případě zvolení se chci věnovat důslednému přenášení informací „z velkého do malého senátu“ a neomezovat toto propojení pouze na přejímání právních úprav řídících dokumentů.

 

Pokud vás zajímá více o mém programu nebo něco dalšího, určitě mě kontaktujte osobně v Jinonicích nebo přes email: magda.voldrichova@seznam.cz.

Ráda zodpovím vše, co bude v mých silách.